URLA

Encümen Kararları

ENCÜMEN KARARLARININ YAYINLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere;  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “A. Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20. maddesinde “ Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü mevcut olup konuya ilişkin yasal düzenleme de   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılmıştır. Bu kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde, “

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, … ifade eder.” hükmü ile “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5. maddesinde de  (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde;  “kişisel verilerin  kendi bilgisi ve rızası dışında hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğine ilişkin olarak”  ilgilileri  tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruların, bu yüksek   Mahkemece değerlendirilmesi neticesinde alınan ve  Resmi Gazetede yayınlanan çeşitli kararlarda “özel hayata saygı hakkının Anayasa’nın 20. maddesinde koruma altına alındığı, kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği, yasanın özel nitelikli verileri önemine binaen daha katı kurallara bağlandığı vb.” gerekçeler belirtilmiş ve son olarak da 22 Mart 2024 tarih 32497 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/36976 Başvuru  numaralı, 13/02/2024 tarihli kararın “Değerlendirme” bölümünün 12. maddesinde “Anayasa mahkemesi kararlarında da belirtildiği üzere kişisel veri- belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla- bir kişiye ilişkin tüm bilgileri ifade etmekte olup bireyin adı, soyadı, doğum tarihi, ve doğum yeri gibi sadece kimliğini ortaya koyan bilgileri değil, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, öz geçmişi, resmi görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, sağlık bilgileri, genetik bilgileri, IP adresi, e-posta adresi, alışveriş alışkanlıkları, hobileri tercihleri, etkileşimde bulunduğu kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır. (Ramazan Şahin B.No:2018/11988, 10/03/2022 §  34;  AYM, E.2014/74, K.2014/201, 25/12/2014; E.2014/180, K.2015/30, 19/03/2015)” tespiti yer almış ve başvurucunun kişisel verilerin korunması isteme hakkının ihlal edildiğinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmiştir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve ikincil mevzuatı gereğince yasal olarak yayınlanma zorunluluğu  bulunmayan Encümen kararlarının yayınlanıp-yayınlanmaması hususunda  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 22/06/2022 tarih  7118846/3889147  sayılı yazısıyla;  “Belediye meclisi toplantılarının açık olduğu, meclis gündemi ve toplantı kararlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ikincil düzenleme olan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenen amir hükümlerde,  belediye meclis gündem ve kararlarının duyurulması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen,  belediye encümen gündemi ve kararlarının yayınlanmasına ilişkin bir  düzenlemeye yer verilmediği gibi gizli olduğuna dair de bir hükme yer verilmediği, bu bakımdan kamu yararı görülmesi halinde encümen kararlarının uygun araçlarla halka duyurulmasında sakınca bulunmayacağı, öte yandan encümenin görev ve yetkileri kapsamında encümen tarafından alınan yahut icra edilen kararların, gerçek veya tüzel kişilerin kişisel verilerini içerebileceği ve bu verilerin kitle iletişim araçları ile paylaşılması sonucunda hukuka aykırı bir şekilde işlenebileceği göz önüne alındığında, belediye encümenince alınan kararlarda 6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel veri kapsamında yer alan bilgileri ve belgeleri içerir kararların mezkur Kanun’a uygun olarak işlendikten sonra duyurulmasının uygun olacağı …” görüşü verilmiştir. 

 

Bu itibarla;  yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile  güvence altına alınan  ve Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde kişisel veriler korunarak, encümen kararları 05/04/2024 tarihinden itibaren   aşağıdaki şekilde aylık olarak yayınlanacaktır.   Duyurulur.

 

2024 Haziran Ayı Encümen Kararları

2024 Mayıs Ayı Encümen Kararları

01.01.2024- 31.03.2024 (Ocak-Şubat-Mart) Encümen Karar Özetleri

01.10.2023 - 31.12.2023 (Ekim-Kasım-Aralık) Encümen Karar Özetleri

01.07.2023 - 30.09.2023 (Temmuz-Ağustos-Eylül) Encümen Karar Özetleri

01.04.2023 - 30.06.2023 (Nisan-Mayıs-Haziran) Encümen Karar Özetleri

01.01.2023 - 31.03.2023 (Ocak-Şubat-Mart) Encümen Karar Özetleri

 


 30.09.2023 (Temmuz-Ağustos-Eylül) Encümen Karar Özetleri

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!