URLA

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bülent PAKÇE

Bilgi İşlem Müdürü

Kuruluş,Bağlılık,Teşkilat :

Madde 1:Kuruluş

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Urla Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 65 nolu meclis kararıyla kurulmuştur.

 

Madde 2: Bağlılık

Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

Madde 3: Teşkilat
(1) Bilgi İşlem Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a)Müdür (1 personel)

 

b)Sözleşmeli personel (2 personel)
(2) Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 

a)Müdür
b)Bilgi İşlem Servisi

 

Görev,Yetki,Sorumluluk
Madde 1: Urla Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esasları
a)Urla Belediyesinin mevcut bilgisayar sistemlerine donanımsal ve yazılımsal olarak karar verme,bu yapıyı çalıştırma veya değiştirme görevlerini yürütmek.
b)Bilgisayar donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması ve çalışır durumda tutulmasını sağlamak.
c)Belediye bilgileri ve verilerinin işlenmesi, güncelleştirilmesi, depolanması, kullanımı ve bilgisayar ağları üzerinden sunumunun yönetilmesini yürütmek.
d)Belediye bilgisayar otomasyonunun temin,kurulum ve birimlerle entegrasyonunu sağlamak,bunlarla ilgili gerekli altyapı,data, network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
e)Belediye personelinin eksik veya hatalı kullanımından,donanım ve işletim sistemi yazılımlarının arızalanmasından,elektrik kesilmesi,doğal afet v.b. etkenlerden kaynaklanan aksaklıkların ortadan kaldırılmasını sağlamak.

 

f)Belediye İnternet (web sitesi) aracılığı ile çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak.Belediyecilik hizmetlerini yasaların izin verdiği ölçüde internet ortamına taşıyarak 7 gün 24 saat internet erişimi sağlamak ve vatandaş odaklı hizmetleri internet üzerinden sunmak.
g)BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) sistemi ile vatandaşlarımızın Belediye ile ilgili her türlü bilgi edinme,dilek,öneri ve şikayetlerine diğer birimlerimizle organize olarak elektronik posta yoluyla bilgilendirme ve cevap vermek.
h)Urla Belediyesi Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi sistemini çalışır durumda tutmak ve devamlı halde çalışırlığını sağlamak.
i)SMS (kısa mesaj ve toplu mesaj) hizmetlerini yürüterek,elektronik hizmetlerin en hızlı-verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
J)Belediyede mevcut bulunan Bilgisayar donanım ve yazılımların takibini yaparak ağ sistemlerinin çalışır halde tutulmasını sağlamak.
k)Belediye bilgisayar sistemlerini ulusal veritabanı projesi (e-devlet kapsamı) ile çalışmaya hazır hale getirmek.
l)Belediye çalışanları ile iletişim kurmak.
m)Bilgi ve İletişim teknolojilerini yakından takip ederek Urla Belediyesine uygunluğunu araştırmak.
n)Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.

Madde 2:Müdürlük Yetkisi

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü, yukarıda sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunular çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Madde 3:Müdürlüğün Sorumluluğu

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü,Belediye Başkanınca verilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Madde 4: Müdürün görev,yetki ve sorumluluğu

 

a)Bilgi İşlem müdürlüğüne gelen her türlü evrağın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek.
b)Her türlü genelge,yönetmelik,kanun,tüzük ve Başkanlık emirlerini takip etmek,saklamak ve ilgili personele bildirmek.
c)Bilgi İşlem Müdürlüğünün her türlü çalışmalarını düzenlemek, Tahakkuk Amiri,Harcama Yetkilisi ve personelinin sicil ve disiplin işlerini yürütmek.
d)Bilgi İşlem Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
e)Bilgi İşlem Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil ederek,her türlü çalışmaları düzenlemek.
f)İdari olarak Bilgi İşlem Müdürlüğünü temsil ederek müdürlüğün her türlü işlerinden birinci derecede sorumlu olmak.Müdürlüğün hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret etmek ve bu konuda yasalar ile yönetmelik tedbirleri almak.

Telefon :0232 754 10 88 – (146-157

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!