URLA

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Yücel IŞIK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar


1)İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri, insan kaynağının ve dolayısıyla kurumun etkinliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerin bütünüdür.


2)İnsan kaynağından yararlanma , insan kaynağını motive etme veya isteklendirme, insan kaynağını korumak.
3) Kurumun iş tanımları ve gerekleri için iş analizleri yapmak.


4. Kurumun amaca ulaşabilmesi için gerekli olan iş gören gereksinimini belirlemek. İş görenleri seçmek ve yerleştirmek, iş görenleri yönlendirmek ve eğitmek.


5)Kariyer planlaması yapmak.


6)Performans yönetimini ve ölçümünü yapmak.


7)Ücret planlaması yapmak,


8)Personeli ödüllendirmek ve motive etmek,


9)Stratejik insan gücünü planlamak.


10)Hızlı teknolojik gelişme ve bilgi artışı sonucu bireylerde oluşan bilgi eskimesini önlemek ve çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamak,


11)Kurumsal ortam içinde iş görenlerin aralarındaki bağlılığı geliştirmek ve kurum kültürünü yerleştirmek,


12)İnsan merkezli işlevleri ve iş gören ilişkilerini yönetmek,


13)Örgütsel sistem içinde insan ilişkilerini parçasal değil, bütünsel açıdan incelemek,


14)İnsan odaklı yönetim yaklaşımı aracılığı ile örgütsel gelişmeyi sağlamak,


15)Etkin bir örgütsel iletişim için vazgeçilmez olan bilgi akışı sürecini düzenlemek,


16)Belediyenin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak personelin seçilmesini,eğitilmesini, yetiştirilmesini sağlamak ve hizmet birimlerinde görevlendirmek.


17)Memur ve isçi personelin görevlendirme, atama, nakil ve vekalet işlemlerini yürütmek.


Personelin işe devam durumunu izlemek.


18)Emekli Sandığına emekli kesenekleri ile ilgili SSK’ya aylık sigorta primleri ile ilgili bildirgelerini yasal süresi içinde vermek.


19)Personelin şikayet ve dilekçelerine cevap vermek.


20)Disiplin Kurulları ve Disiplin Emirleri Yönetmeliği çerçevesinde disiplin işlemlerini yürütmek.


21)Personelle ilgili islere yönelik resmi kurum ve kuruluşlar ile müdürlükler arası yazışmalar yapmak.


22)Personelin özlük hakları ile ilgili gizliliği sağlamak.


23)Memur ve isçi personelin özlük ve gizli dosyalarını muhafaza etmek.


24)Personelin aylık, ücret, ikramiye,doğum, ölüm, harcırah,tazminat gibi parasal hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.


25)Memurların terfi, öğrenim intibak ve hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak.


26)Memur ve isçi personelin emeklilik işlemlerini yürütmek


27)Personelin vizite ve izin iş akışlarını düzenlemek ve takip etmek.


28)Memur yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini düzenlemek ve uygulamak.


29)Müdürlüğümüzün tahmini bütçesini hazırlamak.


30)Belediye Başkanının aylık maaş bordrosunu düzenlemek.


31)Encümen üyeleri, Meclis üyeleri ve Komisyon üyelerinin huzur hakları bordrosunu düzenlemek.


32)Personele yönelik yasa, genelge, tüzük ve yönetmelikleri uygulamak.


Telefon : 0232 754 10 88 (113 - 202 )

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!