URLA

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emine SAĞLAMBAŞ

Mali Hizmetler Müdürü

Görev,Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürün görevleri;

a)Mali Hizmetler Müdürlüğünü başkanlık makamına karşı temsil etmek ve başkanlık makamınca verilen görevleri gerçekleştirmek,

b)Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları belediye başkanı ve/veya başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,

c)Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

ç)Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

d)Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

e)Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,

f)Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

g) Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek

ğ)Mali Hizmetler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri ve Müdürlük personelinin 1.Disiplin amiridir.

h)İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak

ı)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek

 

(2)Müdürün Yetkileri;

 

a)Mali Hizmetler Müdürü Belediyenin sertifikalı Muhasebe yetkilisi, Müdürlüğe bağlı personelin 1 nci disiplin amiridir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün harcama yetkilisi müdürlük içinden Başkanlık görevlendirmesi ile tespit edilmiştir.

b)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.

 

(3)Müdürün sorumlulukları;

 

a)Müdür, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı belediye başkanına ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

 

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

 

 (1)Şefin görevleri;

 

a)Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin müdür adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak,

b)Personelin mesaiye riayetini kontrol etmek,

c)Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

(2)Şefin yetkileri;

 

a)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesi için personele iş bölüşümü ve dağıtımı

yapmak.

(3)Şefin sorumlulukları;

 

a)Şef görev ve yetkileri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı müdüre, başkana ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

 

İdari ve Büro İşleri

 

İdari ve büro işlerinin görevleri;

 

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen, personelin ücretine konu aylık puantaj cetvelini işlemek

b)Müdürlük ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlara ilişkin tüm ödeme evraklarını hazırlamak,

c)Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek, takip etmek,

ç)Müdürlüğün kurum içi ve dışı, gelen-giden evraklarını, dosyalarını ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet, dosyalama ve arşivleme işlerini arşiv yönetmeliği çerçevesinde yürütmek,

d)Taşınırların teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi, yasal mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının tutulması, taşınırlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesini yapmak. (Taşınırlara ilişkin görevler müdürün görevlendirdiği taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.)

e)Gelen evrakları Müdüre iletmek, havale edilen evrakları zimmet defterine işlemek

suretiyle ilgililerine teslim etmek, cevap verilmesi gerekiyorsa gereğini yapmak,

f)Müdürlük içerisinde birimler arasında bilgi akışını sağlamak,

g)Müdürlük çalışmalarına ilişkin verileri toplamak, aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

ğ)Müdürlüğün gider planı ve yıllık bütçe hazırlık işlerinin sekreteryalığını yapmak

h)Stratejik plân ile çalışma programlarını hazırlamak ve müdürlük faaliyetlere ilişkin yazışmaları yapmak,

ı)Demirbaş işlemlerini yürütmek ve demirbaşlara ilişkin zimmet, sözleşme ve garanti belgeleri ile ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak,

i)Resmi gazeteleri ve mevzuat hususundaki yayınları takip etmek ve ilgili konularda uyarıda bulunarak bilgi vermek,

j)Mali Hizmetler Müdürlüğüne ilişkin tahakkuk iş ve/veya işlemlerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak yapılmasını sağlamak

k)Müdürlük personelince arşivden talep edilen dosyaların teminini ve teslimini sağlamak ve takip etmek,

l)Arşiv dosyasındaki evrakların bilgisayara aktarımını yapmak

m)Müdürlüğün genel iş ve işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanmasını sağlamak,

n)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile müdür ve şef tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 

Gelir Servisi

 

Gelir Servisinin görevleri;

 

a) İdarenin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. İdarenin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Gelir Servisine bildirilir.

b)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlerini yapmak

c)Belediyenin gelir bütçesini hazırlamak

ç)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 maddelerine istinaden İlan Reklam vergileri ve 17-22 maddeleri gereği Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak, dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 127-133 maddeleri gereğince yoklama fişi tanzim ederek re’ sen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,

d)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 57. maddesine istinaden, İşgal harcının belediyede yetkili kılınacak memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilmesini sağlamak,

e)Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97. mad. istinaden Belediye kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclisine teklif sunmak

f)2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini Belediye Meclisine sunulmak üzere hazırlamak.

g)Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek,

ğ)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86–94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ilgililerine tebliğini sağlamak.

h)İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak.

ı)Veznelerde Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ile belediye meclisince belirlenen ücret tarifelerine ilişkin, geçici ve kesin teminatlar, çeşitli gelir, kayıt suret harcı vb. gibi tahakkuksuz tahsilâtları yapmak.

i)Günlük tahsilâtların bankaya yatırılmasını sağlamak.

j)3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara ilgili yasanın 40–41–42. maddelerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş cezalar ve diğer Müdürlükler (Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü vb.) tarafından tahakkuku yapılmış cezaların tahsilâtını yapmak. Hukuk İşleri Müdürlüğünün desteğiyle yasal süresi geçmiş olan ödeme emirlerine haciz varakası düzenleyip gereği için Tapu Müdürlüklerince haciz şerhinin konulması ve kaldırılması ile ilgili işlemleri yapmak.

k)İlgili müdürlükler tarafından düzenlenen idari yaptırım ve karar tutanağı Belediye Encümenine sunulduktan sonra alınan karara göre para cezasına yönelik bir işlem varsa Gelir Servisine tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak gönderilerek tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilatını sağlamak

l)Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,

m) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerleri ve su aboneliği olmayan meskenlere ait çevre temizlik vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak,

n)Emlak ve ÇTV ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına işlemek,

o)Emlak ve ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturmak ve mükellefiyet sonlandırmak,

ö)Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,

p)2872 sayılı Çevre Kanunu 11. maddesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu alt yapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik” e göre belirlenen evsel katı atık tarifelerinin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve mükerrer 44. maddesi gereğince tahakkuk ve tahsilatının yapılmasını sağlamak 

r)Tahsili yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin tamamlanması, ilgili tapu dairesinden şerh işlemlerinin yapılması, alacakların gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre takip edilmesi

s)1319 sayılı Emlak vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca vergi indirimleri yapmak

ş) Emlak ve ÇTV bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti yapılarak re’sen tarh ve tahakkuk yapmak,

t) 213 sayılı Vergi Usul Kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda adreslerine tebliğ edilemeyen tahakkukları ilanen tebliğ etmek,

u)Ödeme emri ve haciz varakalarının ilgili birim sorumlusu tarafından imzalandıktan sonra müdür veya yetki vereceği memurlar tarafından onaylanarak en kısa sürede ilgililere göndermek,

ü) Ödeme emrine ilişkin tebliğ alındısının servis kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 7. günden sonra haciz varakası düzenlemek,

v)Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gayrimenkul ve vergi borcu araştırması ile ilgili gelen yazılara cevap vermek,

y)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

Bütçe ve Program Bürosu

Bütçe ve Program Bürosunun görevleri;

a)Bütçe ve performans programının hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanların ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak

b)Her bir harcama biriminin hazırladığı birim performans programlarının Bütçe ve Program Bürosuna iletilmesinden sonra, Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yaparak idarenin Performans programının hazırlanmasını sağlamak

c)Her bir harcama biriminin hazırladığı bütçe tekliflerinin Bütçe ve Program Bürosuna iletilmesinden sonra, Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak

ç)Bütçe ve Program Bürosu; İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, idarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberini esas alır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

d)Bütçe ve Program Bürosu; bütçe işlemlerini, harcama birimleriyle koordinasyon sağlayarak gerçekleştirir. Kayıtları tutarak, izlenmesini sağlar.

e)İlgili mevzuatlar çerçevesinde ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesini yürütmek

f)Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak

g)Ödenek gönderme belgesi düzenlemek

ğ)Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

h)İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

ı)Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve Harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak

i)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile müdür ve şef tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!