URLA

Özel Kalem Müdürlüğü

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Yetki Sorumluluk

a)Başkana intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak takip etmek,

b)Başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak,

c)Başkanın özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve

sonuçlandırılmasını sağlamak,

ç)Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk eder, başkanın

görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunar. İlgili birime sevk edilerek

genel kayda alınıp takibi yapılmasını sağlamak,

d)Belde halkının katılımını sağlamak üzere, mahalle sorunlarının tespiti ve çözümlenmesi

konusunda mahalle halkıyla iletişimi sağlamak,

e)Belde sakinlerinin Belediye Başkanlığı’nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini

tespit amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak,

f)Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi

sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize etmek,

g)Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal

yardım kuruluşları gibi örgütlerle diyalogunu sağlamak,

ğ)Başkanlığın çalışma gündemini oluşturmak,

h)Başkanlığın kitle iletişim araçlarıyla iletişimini sağlamak, Belediye hizmetlerinin

yansıtılmasına, halka duyurulmasına ilişkin beyanatları hazırlamak,

ı)Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak

amacıyla belediyenin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak,

i)Belediye, yerel yönetimler ve Belediyeyi ilgilendiren yayınları izlemek, gerekli görünenleri

Başkanlık Makamına sunmak,

j)Resmi ve özel günlerde ve beldenin örf adet, gelenek-göreneklerini yaşatmak amacıyla

Belediye Başkanı ile halkın bütünleşmesini sağlamak,

k)Belediye Başkanının, kentte halkı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik toplantılara

katılımı konusunda gerekli özeni göstermek,

l)Şikâyet ve isteklerin ilgili birime iletilmesini sağlamak,

m)Belde halkının, Belediye çalışmalarına aktif ve gönüllü katılımını sağlamak için bir iletişim

ortamı oluşmasına katkıda bulunmak,

n)Halkın Belediye çalışmalarına katılımı için yeni yöntemler geliştirmek ve başkanlığa

sunmak,

o)Belde halkının Meclis Toplantılarını izlemesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,

ö)Müdürlüğün ilgili mevzuatı gereği görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda, ilgili

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru ile komisyonlarda yer alıp, gerekli iş ve/veya işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

p)Yürütülen hizmetlerle ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediyemiz birimleri

kanalıyla bildirilen talep ve şikâyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi ve şikayet sahibinin

bilgilendirilmesinin sağlanması

r)Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren konularda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve

ilgili diğer mevzuata dayanılarak, belediye encümeni ve meclisine, görüş ve/veya karar alınması için yazı yazmak,

s)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!