URLA

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

T.C.
URLA BELEDİYESİ
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Derya ÇAĞAN ORHUNBİLGE

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür V.

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları
 
MADDE 8- Müdürlük; Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili
mer’i mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlığın emir ve
direktifleri doğrultusunda;
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3294 sayılı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi
Kanunu, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, İlgili Bakanlıkların Sosyal Yardımlar
konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri, sosyal hizmetler alanındaki uluslar arası mevzuat ile
diğer mevzuatın Müdürlüğe verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin,
düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
b) Yapılacak harcamaların kaynağını belediye bütçesinden ayrılan ödenek ile sağlamak.
c) İlçede yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve toplumdaki
diğer birimlere yönelik eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sunmak.
ç) İlçede yaşayan halkın, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler
hazırlamak ve yürütmek.
d) İlçede yaşayan kadın, engelli, genç, aile, yaşlı ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözme
danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlamak.
e) İlçemiz içerisinde yaşayan bireylerin, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin
arttırılması ile topluma tam ve eşit katılımın sağlanabilmesi amacıyla semt merkezleri ve
ilgili merkezler açmak.
f) Semt merkezleri bünyesinde ve diğer merkezlerde çeşitli kurslar düzenlenmesini, her türlü
kurs giderlerini ve temrinlikleri ile semt merkezlerinin düzenin sağlamak
g) Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği içerisinde projeler yapmak ve yürütmek.
ğ) Ulusal ve uluslar arası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi, diğer kamu kurum ve
kuruluşlara katkı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde panel, toplantı ve etkinlikler
düzenlenmesini sağlamak.
h) Üniversiteler, kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak projeler
geliştirmek, projelerin uygulanmasını sağlamak.
ı) Avrupa Birliği, ulusal ve uluslararası projelere katılımı sağlamak.
i) Mülteciler, sığınmacılar ve dezavantajlı gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve
kuruluşları ile sosyal çalışmalar ve projeler yürütmek.
j) Çalışan personele, ilgili hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi eğitim çalışmaları
düzenlemek.
k) İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere;
vatandaşlar ya da kurum ve kuruluşlar tarafından bağışlanmak istenen ev eşyası, giyecek,
yiyecek, içecek, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç maddelerini kabul ederek teslim almak
ve usulüne uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtım ve teslimini yapmak
l) İhtiyaç sahibinin, yaşlının yaşadığı ev sağlık koşullarına uygun değil ise; ortamın sağlık
koşullarına uygun hale getirilmesi amacıyla boya, badana, tamir, bakım ve ev temizliği
yapmak/yaptırmak
m)Şiddete uğramış kadınların psikolojik, hukuki ve soysal bakımdan rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri sunmak. Meslek edindirme kurslarına katılması ve iş bulabilmesi konularında
destekleyici faaliyetlerde bulunmak. Kurulmuş veya kurulacak olan kadın sığınma evleri ve
kadın dayanışma merkezleri ile iletişim halinde olmak ve çalışmaları desteklemek.
n) Toplumda kadına ve çocuklara karşı şiddetin oluşmasını önlemeye yönelik; öfke kontrolü,
stresle başa çıkma, alkol ve uyuşturucunun olumsuz etkileri, ruhsal bozuklukların aile
hayatına etkileri, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları konularında eğitici programlar
yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılmalarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.
o) İlçemizde meydana gelen yangın, sel, fırtına, deprem ve heyelan gibi afetlere uğrayanların,
hasar tespit çalışmalarından sonra ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak ev eşyası
yardımı yapmak ve hasarlı meskenlerin bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak
ö) Belediyede çalışan görevli personellerimizin çocukları öncelikli olmak üzere, çocuk
bakımevinde okul öncesi eğitim ve hizmet çalışmaları yürütmek. Hizmetin gerektirdiği
giderleri Belediye bütçesinden karşılamaktır.


Adres: Urla Belediyesi (Ek Hizmet Binası)

Telefon: (232)7541088 Dahili: 184

E-posta: kadin.aile@urla.bel.tr

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!