URLA

Plan ve Proje Müdürlüğü

Yasemin ÇINAR
Plan ve Proje Müdür V. 

Müdürlüğümüz Belediye Hizmet Binasının birinci katında hizmet vermektedir.

 

Genel Bilgiler

 

            “AR-GE ve raporlama” ve “Proje ve Tasarım” birimlerinde; müdürlük çerçevesinde yapılacak plan ve proje çalışmalara esas olmak üzere AR-GE ve raporlama işlemlerini yapmak, kent bütününde caddeler, sokaklar, meydanlar ve yapılarla ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten projeler hazırlamak/hazırlatmak, kültürel-doğal varlıkların ve sit alanlarının; özgün yapılarına uygun olarak akılcı, sürdürülebilir ve bütüncül bir anlayışla, ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte, koruma imar planları esas alınarak fiziki ve sosyal değerlerinin korunmasını, gelişiminin ve canlılığının muhafaza edilmesini, bunlar arasında bir denge kurulmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla, sit alanları, tescilli yapılar ve diğer kültür varlıklarının restorasyon, rölöve çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve bu alanları görünür kılmak amacıyla koruma-kentsel tasarım projeleri yapmak/yaptırmak, engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirilmek üzere çalışmalar yapılmaktadır.


            “Şehir Planlama” biriminde 3194 Sayılı İmar Kanunu, diğer ilgili mevzuatlara, 1/25000 Ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planlarına, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına ve bu planların hükümlerine uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile uygulamaya yönelik plan notlarını yapmak veya yaptırmak; vatandaşlar tarafından yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu ilave/değişiklik taleplerinin incelenerek rapor hazırlanması ve Belediye Meclisine sunulması için gerekli işlemler yapılmaktadır.


            “ADEP ve Koordinasyon” biriminde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 53.maddesine göre yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapmak ve ekip - donanımın hazırlanmasını sağlatmak için gerekli işlemler yapılmaktadır.

 

Telefon : 0232 754 10 88 - (120-244-154)

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!